Bell Schedules

Kinder Regular Day M, T, TH, F
Description / Period Start Time End Time Length
Morning Message 8:00 AM 8:10 AM 10 min
Block 1 part 1 8:10 AM 9:10 AM 60 min
Recess 9:10 AM 9:25 AM 15 min
Block 1 part 2 9:25 AM 9:55 AM 30 min
Block 2 part 1 9:55 AM 10:55 AM 60 min
Lunch 10:55 AM 11:35 AM 40 min
Block 2 part 2 11:35 AM 12:05 PM 30 min
Transition 12:05 PM 12:10 PM 5 min
Block 3 12:10 PM 12:55 PM 45 min
Recess 12:55 PM 1:15 PM 20 min
Block 4 1:15 PM 2:15 PM 60 min
Dismissal 2:15 PM
Kinder Wednesdays
Description / Period Start Time End Time Length
Morning Message 8:00 AM 8:10 AM 10 min
Block 1 8:10 AM 9:10 AM 60 min
Recess 9:10 AM 9:25 AM 15 min
Block 2 9:25 AM 10:25 AM 60 min
Block 3 10:25 AM 10:55 AM 30 min
Lunch 10:55 AM 11:35 AM 40 min
Block 4 11:35 AM 12:05 PM 30 min
Community Meeting 12:05 PM 12:35 PM 30 min
Dismissal 12:35 PM
Kinder Minimum Days (Non-Wednesdays)
Description / Period Start Time End Time Length
Morning Message 8:00 AM 8:10 AM 10 min
Block 1 pt1 8:10 AM 9:10 AM 60 min
Recess 9:10 AM 9:25 AM 15 min
Block 1 pt2 9:25 AM 9:55 AM 30 min
Block 2 pt1 9:55 AM 10:55 AM 60 min
Lunch 10:55 AM 11:35 AM 40 min
Block 2 pt2 11:35 AM 12:05 PM 30 min
Transition 12:05 PM 12:10 PM 5 min
Block 3 12:10 PM 12:35 PM 25 min
Dismissal 12:35 PM
1st-2nd Regular Day M, T, TH, F
Description / Period Start Time End Time Length
Morning Message 8:00 AM 8:10 AM 10 min
Block 1 part 1 8:10 AM 9:10 AM 60 min
Recess 9:10 AM 9:25 AM 15 min
Block 1 part 2 9:25 AM 9:55 AM 30 min
Block 2 9:55 AM 11:25 AM 90 min
Lunch 11:25 AM 12:05 PM 40 min
Block 3 12:05 PM 1:35 PM 90 min
Recess 1:35 PM 1:45 PM 10 min
Block 4 1:45 PM 3:15 PM 90 min
Dismissal 3:15 PM
1st-2nd Wednesdays
Description / Period Start Time End Time Length
Morning Message 8:00 AM 8:10 AM 10 min
Block 1 8:10 AM 9:10 AM 60 min
Recess 9:10 AM 9:25 AM 15 min
Block 2 9:25 AM 10:25 AM 60 min
Block 3 10:25 AM 10:55 AM 30 min
Block 4 10:55 AM 11:25 AM 30 min
Lunch 11:25 AM 12:05 PM 40 min
Community Meeting 12:05 PM 1:05 PM 60 min
Dismissal 1:05 PM
1st-2nd Minimum Days (Non-Wednesdays)
Description / Period Start Time End Time Length
Morning Message 8:00 AM 8:10 AM 10 min
Block 1 pt1 8:10 AM 9:10 AM 60 min
Recess 9:10 AM 9:25 AM 15 min
Block 1 pt2 9:25 AM 9:55 AM 30 min
Block 2 9:55 AM 11:25 AM 90 min
Lunch 11:25 AM 12:05 PM 40 min
Block 3 12:05 PM 1:05 PM 60 min
Dismissal 1:05 PM
3rd-5th Regular Day M, T, TH, F
Description / Period Start Time End Time Length
Morning Message 8:00 AM 8:10 AM 10 min
Block 1 8:10 AM 9:40 AM 90 min
Recess 9:40 AM 9:55 AM 15 min
Block 2 9:55 AM 11:25 AM 90 min
Passing Period 11:25 AM 11:30 AM 5 min
Block 3 part 1 11:30 AM 12:00 PM 30 min
Lunch 12:00 PM 12:40 PM 40 min
Block 3 part 2 12:40 PM 1:40 PM 60 min
Passing Period 1:40 PM 1:45 PM 5 min
Block 4 1:45 PM 3:15 PM 90 min
Dismissal 3:15 PM
3rd-5th Wednesdays
Description / Period Start Time End Time Length
Morning Message 8:00 AM 8:10 AM 10 min
Block 1 8:10 AM 9:10 AM 60 min
Recess 9:10 AM 9:25 AM 15 min
Block 2 9:25 AM 10:25 AM 60 min
Block 3 10:25 AM 11:05 PM 760 min
Block 4 11:05 AM 11:25 AM 20 min
Community Meeting 11:25 AM 12:00 PM 35 min
Lunch 12:00 PM 12:40 PM 40 min
Block 5 12:40 PM 1:05 PM 25 min
Dismissal 1:05 PM
3rd-5th Minimum Days (Non-Wednesdays)
Description / Period Start Time End Time Length
Morning Message 8:00 AM 8:10 AM 10 min
Block 1 8:10 AM 9:40 AM 90 min
Recess 9:40 AM 9:55 AM 15 min
Block 2 9:55 AM 11:25 AM 90 min
Passing Period 11:25 AM 11:30 AM 5 min
Block 3 pt1 11:30 AM 12:00 PM 30 min
Lunch 12:00 PM 12:40 PM 40 min
Block 3 pt2 12:40 PM 1:05 PM 25 min
Dismissal 1:05 PM
6th-8th Regular Day M, T, TH, F
Description / Period Start Time End Time Length
Morning Message 8:00 AM 8:10 AM 10 min
Block 1 8:10 AM 9:30 AM 80 min
Break 9:30 AM 9:40 AM 10 min
Block 2 9:40 AM 11:10 AM 90 min
Break 11:10 AM 11:20 AM 10 min
Block 3 11:20 AM 12:50 PM 90 min
Lunch 12:50 PM 1:35 PM 45 min
Block 4 1:35 PM 3:05 PM 90 min
Community Meeting 3:05 PM 3:15 PM 10 min
Dismissal 3:15 PM
6th-8th Wednesdays
Description / Period Start Time End Time Length
Morning Message 8:00 AM 8:10 AM 10 min
Block 1 8:10 AM 9:00 AM 50 min
Passing Period 9:00 AM 9:05 AM 5 min
Block 2 9:05 AM 10:05 AM 60 min
Passing Period 10:05 AM 10:10 AM 5 min
Block 3 10:10 AM 11:35 AM 85 min
Passing Period 11:35 AM 11:40 AM 5 min
Block 4 11:40 AM 12:30 PM 50 min
Lunch 12:30 PM 1:05 PM 35 min
Dismissal 1:05 PM
6th-8th Minimum Days (Non-Wednesdays)
Description / Period Start Time End Time Length
Morning Message 8:00 AM 8:10 AM 10 min
Block 1 8:10 AM 9:40 AM 90 min
Break 9:40 AM 9:55 AM 15 min
Block 2 9:55 AM 11:25 AM 90 min
Passing Period 11:25 AM 11:30 AM 5 min
Block 3 11:30 AM 12:00 PM 30 min
Passing Period 12:00 PM 12:05 PM 5 min
Block 4 12:05 PM 12:30 PM 25 min
Lunch 12:30 PM 1:05 PM 35 min
Dismissal 1:05 PM